Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Katynka Sieraden: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Katynka Sieraden gevestigd aan de Gronausestraat 236 te Losser, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 08151787;
 2. klant: de natuurlijke persoon die met Katynka Sieraden een overeenkomst aangaat;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Katynka Sieraden;
 4. website: de website www.katynka.nl;
 5. deelnemer: de persoon die een door Katynka Sieraden georganiseerde workshop volgt.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Katynka Sieraden en de klant waarop Katynka Sieraden deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Katynka Sieraden, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Katynka Sieraden en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 Afbeeldingen, prijzen en verder door Katynka Sieraden verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Katynka Sieraden niet.

3.3 Katynka Sieraden is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

3.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.5 De vermelde prijzen voor de aangeboden workshops zijn exclusief het materiaal dat deelnemers tijdens de workshop gebruiken en inclusief koffie, thee en iets lekkers.

Artikel 4 Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de klant een product via de website heeft besteld, bevestigt Katynka Sieraden onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

5.3 Aanmeldingen voor een workshop kunnen via e-mail gedaan worden. De klant dient hierbij de gewenste datum en tijdstip, het aantal deelnemers, eventuele locatie en de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon te vermelden. De klant krijgt binnen 5 werkdagen een bevestiging van de workshop. Pas na het ontvangen van deze bevestiging is de aanmelding definitief. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal Katynka Sieraden met de klant in contact treden.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Katynka Sieraden zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Katynka Sieraden de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 7 Workshops

7.1 Workshops worden gegeven aan groepen van 6 tot 10 personen.

7.2 Een workshop duurt ongeveer 2 uur. In deze tijd worden een aantal basistechnieken uitgelegd en kunnen alle deelnemers een sieraad maken.

7.3 Workshops worden gegeven aan de Gronausestraat 236 te Losser. Binnen een straal van 20 km rond Losser is het tevens mogelijk om een workshop op een andere locatie te geven. De kosten van de huur van deze andere locatie worden bij de klant in rekening gebracht.

7.4 Een workshop kan tot 2 weken voor aanvang van de workshop kosteloos geannuleerd worden. Wanneer de annulering binnen 2 weken voor aanvang van de workshop gedaan wordt, dan wordt er 35% van de totale kosten in rekening gebracht. Wanneer de annulering binnen een week voor aanvang van de workshop gedaan wordt, dan wordt er 50% van de totale kosten in rekening gebracht. Wanneer door het uitvallen van een of enkele deelnemers de groepsgrootte onder het minimum van 6 personen komt, heeft de klant de keuze om de workshop in zijn geheel te annuleren (hierbij worden kosten berekend volgens bovenstaande regels) of om zelf andere deelnemers te zoeken.

7.5 Katynka Sieraden behoudt zich het recht voor de workshop te annuleren in geval van overmacht. De klant wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Katynka Sieraden zal de door de klant betaalde vergoeding voor de workshop restitueren. Indien mogelijk biedt Katynka Sieraden de klant een alternatief aan. Indien de klant hiervan gebruik maakt wordt de vergoeding voor de workshop niet gerestitueerd.

7.6 Tijdens de workshop mogen sieraden van Katynka Sieraden nagemaakt worden. Deze mogen echter niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

7.7 Katynka Sieraden is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de workshop onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de workshop te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Katynka Sieraden op vergoeding van eventuele schade.

Artikel 8 Sieradenparty’s

8.1 Sieradenparty’s zijn kosteloos te annuleren voor 5 kalenderdagen van de geplande datum. Geschiedt de annulering binnen 5 kalenderdagen voor de geplande datum dan wordt er eenmalig € 10,- aan de klant in rekening gebracht.

8.2 Het minimale aantal deelnemers van een sieradenparty is 6 personen.

8.3 De gastvrouw van de sieradenparty ontvangt een korting van 10% op haar aankopen tijdens de

sieradenparty.

8.4 Sieradenparty`s worden gegeven in een straal van maximaal 40 km rond Enschede. Katynka Sieraden brengt geen reiskosten/kilometergelden in rekening.

8.5 Katynka Sieraden behoudt zich het recht voor de sieradenparty te annuleren in geval van overmacht. De klant wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Indien mogelijk biedt Katynka Sieraden de klant een alternatief aan.

Artikel 9 Cadeaubon

9.1 De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn van toepassing op cadeaubonnen die worden aangeboden door Katynka Sieraden.

9.2 Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Deze code wordt slechts eenmaal verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek van Katynka Sieraden te worden verstrekt. Katynka Sieraden behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

9.3 De klant kan een cadeaubon gebruiken door tijdens het bestelproces op de website de cadeauboncode in te vullen.

9.4 De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden staan op de cadeaubon vermeld. Na de vervaldatum is de cadeaubon niet meer geldig.

9.5 Cadeaubonnen uitgegeven door Katynka Sieraden kunnen uitsluitend ingewisseld worden voor producten die door Katynka Sieraden worden geleverd.

9.6 Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande facturen gebruikt worden.

9.7 Cadeaubonnen of de restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld.

9.8 Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten, waaronder begrepen hacking.

9.9 Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

9.10 Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

Artikel 10 Reparaties

10.1 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor reparaties die buiten de garantieregeling vallen of niet bij Katynka Sieraden gekocht zijn.

10.2 Indien de klant sieraden wil laten repareren, dan dient de klant van tevoren via de e-mail contact op te nemen met Katynka Sieraden en daarbij zo goed mogelijk te omschrijven wat er precies gerepareerd dient te worden.

10.3 Of reparatie mogelijk is, is ter beoordeling aan Katynka Sieraden. De klant krijgt altijd binnen 5 werkdagen bericht of het mogelijk is dat het sieraad door Katynka Sieraden wordt gerepareerd.

Artikel 11 Garantie en verjaring

11.1 De door Katynka Sieraden te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

11.2 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de website afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de klant Katynka Sieraden daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 maanden na de aflevering aan Katynka Sieraden te melden. Klachten kunnen gemeld worden bij: Katynka Sieraden, Gronausestraat 236, 7581 CN Losser, e-mail: info@katynka.nl.

11.3 Klachten worden door Katynka Sieraden binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

11.4 Indien de klant een beroep op deze garantie wil doen dan dient de melding een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Katynka Sieraden in staat is adequaat te reageren. De klant dient Katynka Sieraden in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

11.5 Garantie geldt niet indien blijkt, dat:

 1. derden iets aan de producten hebben veranderd of gerepareerd;
 2. er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd;
 3. er sprake is van ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid;
 4. er sprake is van waterschade, bevriezing en verontreiniging.

11.6 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Katynka Sieraden de keuze de desbetreffende producten te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. In beide gevallen is de klant verplicht het product dat niet aan de overeenkomst beantwoordt te retourneren. Indien Katynka Sieraden de factuurwaarde restitueert, wordt het factuurbedrag aan de klant terugbetaald binnen 14 dagen nadat Katynka Sieraden het gebrekkige product van de klant heeft ontvangen.

11.7 Alle aanspraken jegens Katynka Sieraden die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Katynka Sieraden zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 12 Leveringen en leveringstermijnen

12.1 De via de website bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres.

12.2 De door Katynka Sieraden opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

12.3 De door Katynka Sieraden opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.

12.4 Levertijden zijn indicatief. Wij proberen zo veel mogelijk binnen de aangegeven tijd te leveren. De wettelijk levertijd is maximaal 30 dagen tenzij ander overeengekomen. Indien de levertermijn van 30 dagen niet haalbaar is wordt u hierover geïnformeerd en kunt u de koop ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen na ontbinding gecrediteerd. 

12.5 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.

12.6 Indien de klant meerdere producten bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.

12.7 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 13 Betaling

13.1 Betaling van producten die de klant via de website heeft besteld kan op de volgende wijzen geschieden:

 1. middels IDEAL;
 2. overboeking: De klant dient het te betalen bedrag vooraf over te maken (inclusief verzendkosten), op bankrekeningnummer NL68 KNAB 0256 4703 67 ten name van Katynka Sieraden te Losser, onder vermelding van factuurnummer en naam;
 3. contant aan de bezorger, indien de producten onder rembours worden verstuurd.

13.2 De vergoeding voor de workshop dient voor aanvang van de workshop te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL68 KNAB 0256 4703 67 ten name van Katynka Sieraden. Indien dit niet het geval is, behoudt Katynka Sieraden zich het recht voor om de workshop te annuleren. De materiaalkosten dienen aan het eind van de workshop contant te worden betaald. Hiervoor zijn materiaallijstjes aanwezig die de deelnemers tijdens de workshop zelf in dienen te vullen.

13.3 Indien de betaling op rekening geschiedt, dient de klant het factuurbedrag te betalen binnen 14 na de factuurdatum.

13.4 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Katynka Sieraden de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

13.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Katynka Sieraden op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 Ontbinding

14.1 De klant heeft, indien er sprake is van een overeenkomst op afstand, het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt en onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Katynka Sieraden zal bij een dergelijke ontbinding binnen 14 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren.

14.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

14.3 Katynka Sieraden is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

14.4 Voorts is Katynka Sieraden bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 15 Schade

Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de klant die de deelnemers heeft aangemeld betaald worden.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 Katynka Sieraden kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de klant.

16.2 Katynka Sieraden is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

16.3 Katynka Sieraden is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Katynka Sieraden is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

16.4 Katynka Sieraden is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.

16.5 Katynka Sieraden is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.6 Indien Katynka Sieraden aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Katynka Sieraden beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.7 De aansprakelijkheid van Katynka Sieraden is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

16.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Katynka Sieraden of haar ondergeschikten.

Artikel 17 Overmacht

17.1 Van overmacht aan de zijde van Katynka Sieraden is onder andere sprake indien Katynka Sieraden verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Katynka Sieraden als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

17.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Katynka Sieraden ten gevolge waarvan Katynka Sieraden haar verbintenissen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

17.3 Voor zover Katynka Sieraden ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Katynka Sieraden gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Intellectuele eigendom

18.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij Katynka Sieraden, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

18.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

18.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Katynka Sieraden, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

18.4 Katynka Sieraden heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19 Persoonsgegevens

19.1 Gegevens van de klant worden door Katynka Sieraden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst of om gevraagde informatie te verstrekken. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) opgeslagen en verwerkt.

19.2 Katynka Sieraden geeft persoonlijke gegevens van de klant, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De klant kan deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die ingeschakeld worden voor de uitvoering van de overeenkomst en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben. In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Artikel 20 Beveiliging en internet

Katynka Sieraden zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico`s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Katynka Sieraden kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 21 Slotbepalingen

21.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

21.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

21.3 Op elke overeenkomst tussen Katynka Sieraden en de klant is Nederlands recht van toepassing.

21.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Katynka Sieraden worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Katynka Sieraden is gelegen. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Katynka Sieraden zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.